jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt syn

jsoup HTML-ni ýerine ýetirýän Java ammarydyr. Zerur DOM, CSS we jquery ýaly usullary ulanyp, maglumatlary ýygnaýan, derňeýän we dolandyrýan täsirli we täsirli API bilen enjamlaşdyrylandyr.

Jsoup programmistleri we web dizaýnerleri, çeşme faýllarynyň gurluşyny üýtgetmän web çeşme faýllaryndan resminamalary döredip bilerler. Faýllary alandan soň, jsoup ulanyjylary elementleri ýa-da mazmuny ýa-da ikisini goşmak ýa-da üýtgetmek arkaly ähli gurluş elementlerini ýa-da element böleklerini üýtgedip ýa-da täzeden düzüp bilerler.

Bu gural, web gurşawynyň we amaly programmalaryň köp dürlüliginde ulanyjylara çeýe we standart programmirleme interfeýsini üpjün etmek üçin giň çeýeligi bilen gurlupdyr. Bu, ulanyjysyna önümlerini üýtgetmek, aýyrmak ýa-da komponentleri goşmak üçin zerur ygtyýar berýär.

jsoup beýleki formatlara aňsat terjime etmek üçin maglumatlary kodlap we kiçijik böleklere bölüp biler. Giriş maglumatlary ýygnamak ýa-da çykarmak agajyna gurlan görkezmeler kodundan düzülen algoritmiki ösüş görnüşinde gazylýar. HTML komponentlerine düşünmek we birleşdirmek üçin guruldy, kodlaşdyryş gurluşyna baglylykda şeýle çeýeligi bilen faýl düzümlerini alyp biler. Muny nädip edýär? Maglumat almak we nagyş almak üçin tutuş web sahypasyny gözleýär we döwýär. Maglumatlary almak mümkin bolsa, dowam etdirer:

Her bir maglumat komponentini göz öňünde tutup, konfigurasiýa gurluşy arkaly iň ýokary derejeden iň pes derejesine çenli nawig agajyny nawigasiýa etmek we derňemek . Bu çemeleşme ýokardan aşak derňew usuly diýilýär.

Pars ýa-da Wariantlar agaçdan iň gözle bileşimleri arkaly, her bir maglumat bölekleri analiz, gurluşy pes derejede maglumat ýokary kazıma.

jsoup, iň soňky dizaýny sebäpli bölünen sekuntlaryň içinde köp sanly çylşyrymly amallary başdan geçirýän täsirli çözgütdir. Bu proses, adatça, üç esasy tapgyrdan ybaratdyr:

1. Çykarylan nyşanlaryň we maglumatlaryň has ýönekeý paketlere bölünişi we döretmek üçin bu nyşanlaryň we maglumatlaryň derňewi.

2. Maglumat elementlerini ileri tutma tertibinde goýmaga ukyply we öndürmek üçin ulanyp boljak maşyn dili tarapyndan okalýan we düzülip bilinjek düşündiriş

3. Ulanyjy üçin zerur konfigurasiýa, baha we ähmiýetli maglumat böleklerini emele getirýän elektron aňlatmalar.

jsoup, HTML skriptleriniň, dil interfeýsiniň, programmalaryň we WhatWG HTML5 talaplaryny goşmak bilen resminama stiliniň giň gurluşyna laýyk gelýär we ýerine ýetirip bilýär. HTML gurluşlaryny Bütindünýä Kerebinde maglumatlary we maglumat çeşmelerini çykarmak, nawigasiýa etmek we hödürlemek üçin ulanylýan web programma üpjünçiligi programmalary bilen birmeňzeş resminama obýekt modeline çözmäge ukyply.

jsoup:

  • HTML-ni URL-den, faýldan ýa-da setirden döwüň we derňäň
  • DOM gezelenç ýa-da CSS saýlaýjylaryny ulanyp, maglumatlary tapyň we çykaryň
  • HTML elementlerini, atributlaryny we tekstini güýçlendiriň
  • XSS hüjümleriniň öňüni almak üçin ulanyjy tarapyndan iberilen mazmuny ygtybarly ak sanawdan pozuň
  • tertipli HTML gowşuryň

Programma üpjünçiligi, konfigurasiýa garamazdan HTML-iň ähli görnüşlerini çözmek üçin guruldy: pristin we tassyklamakdan başlap, nädogry tag-çorbasyna çenli: jsoup islenýän derňew gurluşyny döreder.

mass gmail